Sở GD&ĐT: Chấn chỉnh thực hiện thu, chi ngoài ngân sách trong cơ sở giáo dục

Sở GD&ĐT vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh chấn chỉnh thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.