Chung tay xây dựng xã hội học tập

Giữ vai trò quan trọng trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học tỉnh không ngừng tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, hỗ trợ các địa phương thực hiện, duy trì trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ)...

.
.
    .
.
.
.
.
.
.