Tấm lòng của ông giáo lớp bình dân học vụ xưa

Từ năm 1953, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đang dần đến thắng lợi hoàn toàn, nhưng đất nước phải đối mặt với "giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt". Để góp phần diệt "giặc dốt" ,chàng thanh niên Phạm Văn Tuyển đã rời quê hương Kiến An, Hải Phòng đến vùng mỏ Cẩm Phả để mở lớp dạy chữ, xóa mù cho nhiều người dân Cẩm Phả.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.