Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Năm, 12/07/2018, 08:35 [GMT+7]
.
.

Trong năm 2018, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Ngay từ đầu năm, căn cứ Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, như: Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ban hành kèm Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 09/5/2018; văn bản số 3041/UBND-TM3 ngày 14/5/2018 về việc kiểm điểm, chấn chỉnh việc thi hành pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng nội dung Chương trình  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm của từng đơn vị để đưa vào sinh hoạt chính trị thường kỳ và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Đồng thời quản lý chặt chẽ các khoản chi, tiết kiệm hiệu quả các khoản chi phí hành chính; vận động xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo hướng lành mạnh, tiết kiệm; hạn chế tối đa các hội nghị, cuộc họp không cần thiết, hạn chế tối đa các đoàn đi tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài…

trụ sở Liên cơ quan số 3 do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh làm chủ đầu tư đang gấp rút thi công để có thể đưa vào hoạt động
Trụ sở Liên cơ quan số 3 do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh làm chủ đầu tư đang gấp rút thi công để sớm đưa vào hoạt động. Ảnh: Hoài Anh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã nghiêm túc tổ chức thực hiện; tiến hành xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công theo các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan; nâng cao quyền tự chủ về tài chính, tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu, nâng cao trách nhiệm  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức, trong chi tiêu, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với sự vào cuộc tích cực, qua công tác thẩm định dự toán của Sở Tài chính, 6 tháng đầu năm đã kiến nghị giảm dự toán chi trên 40,8 tỷ đồng. Bên cạnh việc chủ động tiết kiệm dự toán chi thường xuyên nêu trên, các đơn vị khối tỉnh đã tiết kiệm 10% kỉnh phí tự chủ, tương ứng với trên 40,1 tỷ đồng giữ tại ngân sách cấp tỉnh để dành nguồn đảm bảo thực hiện cải cách tiền lương lương, các đơn vị khối huyện đã tiết kiệm 86.782 triệu đồng chi thường xuyên để dành nguồn đảm bảo thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của cơ quan trong việc quản lý, sử dụng biên chế theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh cũng đạt nhiều kết quả tích cực. UBND tỉnh đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với 84 đơn vị sự nghiệp công lập (tăng 15 đơn vị so với năm 2017 ), trong đó có 49 đơn vị tự đảm bảo 100% kinh phí hoạt động thường xuyên; 23 đơn vị tự chủ từ 45% đến 60%; 10 đơn vị tự chủ 20% và 2 đơn vị tự chủ 10% kinh phí hoạt động thường xuyên. Kinh phí ngân sách cấp năm 2018 so với 2017 giảm trên 120,6 tỷ đồng. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 19/2016/TT- BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc, phương tiện thông tin liên lạc đảm bảo đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc, đúng định mức, chế độ quy định. Trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh không thực hiện mua sắm ô tô; Sở Tài chính đã thực hiện thẩm định mua sắm tài sản cho 64 hồ sơ với số tiền đề nghị trên 484,8 tỷ đồng, sau khi thẩm định giá đã cắt giảm trên 15,3 tỷ đồng.

Tổ giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở GTVT về thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư
Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công giai đoạn 2015-2017 tại Sở GT-VT tỉnh. Ảnh: Hoàng Giang

Cùng với những giải pháp trên, để việc  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả, trong thời gian qua việc xây dựng trụ sở làm việc, nhà công vụ và các công trình kiến trúc khác thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh cũng được hạn chế tối thiểu. Trụ sở của các cơ quan hiện nay đều sử dụng đúng mục đích, chưa phát hiện trường hợp dùng trụ sở để cho thuê hoặc kinh doanh dịch vụ, làm nhà ở, định mức sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn, chế độ quy định về nhà ở trên địa bàn. Tỉnh cũng đẩy mạnh tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án đều được tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Công tác thanh kiểm tra được đặc biệt quan tâm chỉ đạo tích cực, không phát hiện có hiện tượng thông đồng giữa các tổ chức, cá nhân dự thầu hoặc tổ chức cá nhân dự thầu với chủ đầu tư, chủ dự án trong quá trình tổ chức đấu thầu. Đồng thời với đó, Quảng Ninh còn triển khai thí điểm hàng loạt các công trình xây dựng theo hình thức đối tác công - tư (PPP) như công trình Trụ sở Liên cơ quan số 3 và Trụ sở Liên cơ quan số 4. Hiện nay trụ sở Liên cơ quan số 3 do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh làm chủ đầu tư đang gấp rút thi công để có thể đưa vào hoạt động, mang lại hiệu quả hoạt động như Liên cơ quan số 4…

Có thể khẳng định, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn, công tác  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.