Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức

Thứ Năm, 22/08/2013, 09:56 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh ban hành có Công văn số 4380/UBND-TH1 về việc triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức.

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các phòng, ban, đơn vị trực thuộc về mục đích, yêu cầu, sự cần thiết, tầm quan trọng và các nội dung cơ bản của việc xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức; thành lập tổ công tác xây dựng đề án; thực hiện phân công nhiệm vụ giữa các thành viên tổ công tác bảo đảm phù hợp với chức năng, thẩm quyền, rõ trách nhiệm và sự phối hợp trong quá trình triển khai xây dựng đề án.

Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 3241/KH-UBND ngày 25-5-2013 của UBND tỉnh; khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc xây dựng đề án; tập huấn phương pháp xây dựng vị trí việc làm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và hướng xử lý, giải quyết đối với các vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện với UBND tỉnh; dự toán kinh phí xây dựng đề án...

Thái Bình
 

.
.
.
.
.
.
.
.