.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Góp phần phát triển bền vững

Cập nhật lúc 05:12, Thứ Năm, 13/12/2012 (GMT+7)

Theo đánh giá của UBND tỉnh: Thời kỳ 2001-2010 công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch ngày càng đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất (SDĐ) hợp lý và có hiệu quả. Việc lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ đã tuân thủ các nguyên tắc mà pháp luật đất đai quy định. Bên cạnh đó cũng còn những hạn chế: Chất lượng dự báo nhu cầu quỹ đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực, cho các dự án đầu tư để đưa vào quy hoạch, kế hoạch SDĐ chưa tính toán khoa học, sát với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thị trường bất động sản, dẫn tới tình trạng vừa thiếu vừa thừa quỹ đất và thường xuyên phải điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch SDĐ. Công tác quy hoạch SDĐ còn thiên về sắp xếp các loại đất theo mục quản lý hành chính, chưa tính toán đầy đủ về hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong SDĐ, chưa phát huy cao tiềm năng đất đai. Một số chỉ tiêu thực hiện không đạt so với kế hoạch SDĐ đã đề ra; các hệ thống chỉ tiêu SDĐ trong nội dung quy hoạch, kế hoạch SDĐ thời kỳ trước áp dụng chung chung cho cả 4 cấp, từ đó không xác định rõ trách nhiệm của từng cấp trong việc quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch được duyệt. Việc lấy ý kiến người dân, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch SDĐ tại nhiều địa phương còn mang tính hình thức, chưa tăng cường sự giám sát của người dân, dẫn đến tình trạng tiêu cực trong công tác quản lý đất đai. GPMB, tạo quỹ đất sạch chậm, ảnh hưởng đến triển khai xúc tiến đầu tư phát triển các khu công nghiệp, du lịch, khu đô thị… Một số địa phương chưa thực hiện sử dụng tiết kiệm đất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa nước, vẫn còn tình trạng lấy đất nông nghiệp có năng suất cao để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, trong khi vẫn còn nhiều các loại đất khác. Hiệu lực của quy hoạch, kế hoạch SDĐ còn thấp, do quy hoạch, kế hoạch chưa phải là căn cứ duy nhất để quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, mà còn dựa trên quy hoạch của các ngành. Việc quản lý, thực hiện quy hoạch SDĐ sau khi được xét duyệt còn yếu, chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý; tình trạng lấn chiếm đất đai, tự chuyển mục đích SDĐ trái phép vẫn còn diễn ra…

Mô hình trồng rau sạch tại huyện Hoành Bồ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình trồng rau sạch tại huyện Hoành Bồ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Khắc phục thực trạng trên, UBND tỉnh đã lập quy hoạch SDĐ giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch SDĐ 5 năm kỳ đầu (2011-2015), nhằm quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất theo quy hoạch và pháp luật; đảm bảo SDĐ đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững. Quy hoạch SDĐ phải đáp ứng mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai, phù hợp với điều kiện của từng địa phương trên địa bàn tỉnh; tạo lập cơ sở pháp lý cho công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích SDĐ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ và tài sản gắn liền với đất, hỗ trợ điều tiết thị trường bất động sản. Duy trì và bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất trồng lúa cần thiết theo chỉ tiêu Chính phủ phân bổ, góp phần đảm bảo an ninh lương thực chung của cả nước. Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên, đất các khu du lịch và đất di tích danh thắng, phát triển theo hướng kinh tế xanh, nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường, đa dạng sinh học. Đảm bảo quỹ đất hợp lý đáp ứng nhu cầu xây dựng đô thị, phát triển công nghiệp, dịch vụ và kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực kết cấu hạ tầng xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân theo hướng văn minh hiện đại.

Bên cạnh đó, căn cứ vào Nghị định số 188/2004/NĐ-CP “Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất”, các thông tư liên bộ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định “V/v quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2013”. Theo đó, giá các loại đất trên địa bàn tỉnh được quy định cụ thể theo hướng dẫn của các văn bản nhà nước quy định, gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng... Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết “V/v phê duyệt phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2013”.

Tuấn Hương

,
.
.
.
.
.