.

Bộ GDĐT yêu cầu báo cáo gấp về thu chi đầu năm

Cập nhật lúc 17:05, Thứ Ba, 06/12/2011 (GMT+7)

Bộ GDĐT vừa có văn bản gửi các Sở GDĐT yêu cầu báo cáo gấp về Bộ tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn và việc chỉ đạo, kiểm tra của các cơ quan quản lý giáo dục liên quan đến vấn đề này.

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT báo cáo về tình hình thực hiện thu học phí; thực tế về các khoản thu ngoài học phí, lệ phí (các khoản thu hộ, các khoản thu có tính chất thỏa và các khoản thu để tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp, quỹ cha mẹ học sinh); công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở giáo dục có tình trạng lạm thu, chi tiêu sai mục đích không công khai, minh bạch…, nêu rõ số lượng cơ sở giáo dục đã được kiểm tra, số cơ sở có vi phạm được xử lý; số lượng kinh phí, hiện vật được trả lại cho cha mẹ học sinh; số trường hợp bị xử lý kỷ luật, hình thức xử lý kỷ luật (nếu có).

Để từng bước khắc phục tình trạng thu góp không đúng quy định trong các cơ sở giáo dục và tiến tới chấm dứt tình trạng này, Bộ đề nghị các sở GDĐT đề xuất, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện rà soát để điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy định về việc thu, chi trong các cơ sở giáo dục, tham mưu giúp UBND các cấp quan tâm hơn nữa tới việc đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đặc biệt là phải bố trí đủ kinh phí chi thường xuyên đảm bảo cơ cấu tối đa 80% chi lương và các khoản có tính chất lương và tối thiểu 20% để chi giảng dạy, học tập và quản lý nhà trường theo đúng quy định;

Quán triệt và hướng dẫn đầy đủ các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về các khoản thu, chi trong trường học, đồng thời chủ động kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. Kiên quyết xử lý kỷ luật đối với những trường hợp cố tình vi phạm các quy định của nhà nước về thu chi trong các cơ sở giáo dục.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục; Phổ biến, triển khai thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về kiến thức tài chính, các khoản thu, chi và quản lý tài chính trong trường học; đồng thời tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm của giáo viên đối với học sinh, nhà trường và xã hội.

Theo Lao động

,
.
.
.
.
.