Xử lý rác thải, nước thải: Còn nhiều thách thức

Với chủ đề năm 2018 là "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên" một lần nữa khẳng định quan điểm và quyết tâm của tỉnh trong việc giải quyết tốt vấn đề môi trường...

.
.
    .
.
.
.
.
.
.