Dấu ấn Đề án 196

Được triển khai thực hiện từ đầu năm 2017, Đề án "Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK), hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh" (gọi tắt là Đề án 196), được đánh giá là một nét mới, riêng có của Quảng Ninh trong thực hiện Chương trình 135.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.