Văn hóa biển trên đảo tiền tiêu Cô Tô

Chính quá trình quần cư và lao động gắn với biển đã tạo cho người dân Cô Tô nét văn hóa biển, cũng như cho họ tình yêu để ngày càng vun đắp, phát triển vốn văn hóa biển của mình.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.