Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 10/08/2018, 13:49 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh đã có Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 6/8/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chủ trì tổ chức lập quy hoạch. Phạm vi điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tại 14 địa phương trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu quy hoạch là đánh giá thực trạng triển khai Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007-2020, định hướng đến năm 2020; đánh giá công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh nhà hàng karaoke, vũ trường theo các quy định hiện hành; tạo cơ sở pháp lỹ trong công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần và hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân; tạo môi trường kinh doanh lành lạnh; khuyến khích các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường có chất lượng cao về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và chất lượng dịch vụ…

Được biệt, đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 471 cơ sở kinh doanh karaoke và 4 vũ trường được cấp phép. Chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là 471 cơ sở kinh doanh karaoke và 6 vũ trường.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển loại hình dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các địa phương thực hiện viếc cấp, đổi giấy phép kinh doanh nhà hàng karaoke, vũ trường theo quy định của pháp luật. Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chúc thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

Nguyễn Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.