Bắt đầu từ gia đình ấm no, hạnh phúc

Triển khai Đề án 279 của Thủ tướng Chính phủ về "Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020", thời gian qua, công tác gia đình luôn được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.