Dự kiến 19 chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đưa ra 19 chỉ tiêu chính đến năm 2025.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.