Kết luận về chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng

.
Video: 19/06/2019 15:21
.
.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất kết luận về chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng.

.
.
.
.