Trung ương bàn xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm

Thứ Sáu, 11/10/2019, 06:12 [GMT+7]
.
.

Một trong những nội dung quan trọng đang được Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận đó là đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030).

Nhìn lại 10 năm qua thấy rằng, kinh tế đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả tự hào, lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, quan hệ sản xuất được xây dựng phù hợp, từ đó hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu được thực hiện tích cực theo hướng vừa mở rộng quy mô, vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững.

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực với tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ được nâng lên, nông nghiệp có bước phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động được thực hiện có hiệu quả. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội đã đảm bảo mục tiêu dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, công bằng, văn minh. Đặc biệt 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ được tập trung triển khai thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét.

Sẵn sàng xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới 2020-2030, Trung ương Đảng bàn bạc, thảo luận, đánh giá rất rõ từng yếu tố tác động, nguồn lực thực hiện để xây dựng chiến lược phát triển mới cho đất nước. Cùng với nghiên cứu, thảo luận tập trung tại hội trường, tại Hội nghị lần này các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng đã chia tổ thảo luận, đánh giá cụ thể từng chỉ tiêu, bàn từng mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu tại Hội nghị lần thứ 11, đề nghị, “Trung ương căn cứ vào thực tế đất nước từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và 10 năm 2011-2020 được đề ra tại hai kỳ Đại hội của Đảng; xác định rõ ràng, đúng đắn vị thế, động lực, nguồn lực của đất nước, sức mạnh của dân tộc trước khi bước vào nhiệm kỳ Kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm phát triển kinh tế - xã hội mới. Chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm được rút ra. Phải chăng đó là: Tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, dựa trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô; phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo vệ môi trường một cách tương xứng, hài hòa; cần phải tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện có chất lượng, sát thực tế và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt hệ thống luật pháp, chính sách?

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục còn có nhiều biến động, tác động trực tiếp, gián tiếp đến mỗi quốc gia, dân tộc, việc xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn mới cần phát huy những thành tựu, kinh nghiệm vừa qua, tự tin tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và phát huy nguồn nhân lực với những quan điểm và hành động mạnh mẽ. Tiếp tục thực hiện Đổi mới mạnh mẽ thể chế kinh tế, chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện đại hội nhập, phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số.

Nhân dân, cử tri cả nước theo dõi sát sao, tin tưởng, kỳ vọng vào những chiến lược phát triển mới xây dựng đất nước giàu mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Ngọc Lan

.
.
.
.
.
.
.
.