Kinh nghiệm giảm nghèo Quảng Tây vươn ra quốc tế

Là một trong những địa bàn trọng điểm trong giải quyết vấn đề giảm nghèo, trong 3 năm qua, Quảng Tây đã xóa nghèo thành công cho 3,25 triệu người, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,5% xuống còn 3,7%. Cùng với việc nỗ lực thực hiện xóa nghèo trên địa bàn, Quảng Tây còn tích cực thông qua nhiều diễn đàn chia sẻ những kinh nghiệm xóa nghèo của địa phương, hỗ trợ hợp tác xóa nghèo, giảm nghèo.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.