WHO thành lập quỹ đóng góp độc lập

Ngày 27/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thành lập một quỹ mới huy động các nguồn đóng góp tư nhân nhằm hỗ trợ các nỗ lực của tổ chức này trong việc giải quyết những thách thức y tế cấp thiết trên toàn cầu.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.