Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền

Thứ Hai, 13/08/2012, 05:45 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, các cấp hội PN trong tỉnh luôn quan tâm đưa hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới địa bàn miền núi, vùng cao dân tộc, hải đảo; phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động; tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên là cán bộ hội cơ sở; thành lập các mô hình CLB “Phụ nữ với pháp luật”, “Chi hội nòng cốt thực hiện chấp hành pháp luật”… Tuy nhiên, trên thực tế, việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ vùng cao dân tộc vẫn còn những khó khăn, hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Một số cơ sở hội, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ còn mang tính hình thức và nghèo nàn. Tập trung chị em đến sinh hoạt rồi đọc các văn bản của điều luật, quy định, hướng dẫn, không có phân tích, liên hệ với thực tế ở địa phương, thành thử ra về, có khi chị em chẳng hiểu được gì, nhớ được gì. Có tình trạng này là vì đa số cán bộ hội cơ sở không có chuyên môn về pháp luật nên việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện gặp khó khăn. Ở các cơ sở hội vùng cao, miền núi, trình độ của chị em hội viên dân tộc thiểu số còn hạn chế, nên sự tiếp nhận thông tin, tiếp nhận kiến thức pháp luật còn rất mức độ; trong khi hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa có nhiều đổi mới phù hợp. Một khó khăn nữa là kinh phí dành cho hoạt động này còn hạn hẹp.

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế trên, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho phụ nữ vùng cao dân tộc, các cấp hội cần chú trọng hàng đầu việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật theo hướng phù hợp, thiết thực. Cụ thể: Tài liệu biên soạn cho tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đẩy mạnh phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động đến các xã vùng cao, miền núi, hải đảo. Tăng cường hình thức tuyên truyền bằng tờ rơi, có nhiều tranh ảnh và dùng đèn chiếu minh hoạ trong các buổi tuyên truyền pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các hoạt động khác của Hội. Việc lồng ghép này là một giải pháp rất quan trọng trong điều kiện chưa có nguồn kinh phí riêng cho hoạt động tuyên truyền pháp luật, cũng như trong hoạt động giải quyết đơn, thư, hoà giải ở cơ sở.

Một vấn đề nữa cần được các cấp hội quan tâm là củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình CLB “Phụ nữ với pháp luật”. Hiện ở nhiều xã vùng cao dân tộc, hội PN đều xây dựng được mô hình CLB, nhưng chất lượng hoạt động nhìn chung còn yếu, do hạn chế về công tác quản lý, điều hành và năng lực của cán bộ hội. Việc nâng cao chất lượng mô hình, trước hết phải đào tạo được những cán bộ hội có kiến thức pháp luật, đồng thời phải đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế cơ sở, phù hợp với trình độ của hội viên.

Đỗ Minh

.
.
.
.
.
.
.
.