Tái cơ cấu để phát triển bền vững

Đó là mục tiêu mà Nghị quyết số 32-NQ/ĐU "Về lãnh đạo thực hiện đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020" được Hội đồng thành viên TKV thông qua ngày 12/3 vừa qua nhằm xây dựng TKV trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh và phát triển bền vững.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.