Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng dừng hoạt động: Ổn định đời sống cho người lao động

Sau khi Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng chấm dứt hoạt động, TKV và Công ty Tuyển than Hòn Gai đã có phương án sắp xếp, cơ cấu lại lao động, đồng thời tập trung đẩy mạnh xây dựng Trung tâm Chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai, phục vụ cho công tác tiêu thụ than, duy trì sản xuất và việc làm của người lao động.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.