Tín hiệu vui ở Than Mạo Khê

2 tháng đầu năm nay, Công ty Than Mạo Khê sản xuất được trên 300.000 tấn than, dự kiến sản lượng quý I khoảng 480.000 tấn...

.
.
    .
.
.
.
.
.
.