Tập huấn đánh giá hiệu quả công việc theo KPIs

Ngày 23/5, Công đoàn TKV đã tổ chức lớp tập huấn, phổ biến chương trình đào tạo xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPIs.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.