TX Quảng Yên: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

Thứ Sáu, 22/02/2019, 08:08 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, TX Quảng Yên đã vào cuộc với quyết tâm chính trị cao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Đến nay, sau gần 2 tháng thực hiện, Quảng Yên đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực trên nhiều lĩnh vực, tạo động lực để hoàn thành nhiệm vụ của cả năm.

Xác định rõ 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Tuyến đường 331B (đoạn Chợ Rộc - Tân An) đang được khẩn trương thi công và hoàn thành trong năm 2019
Tuyến đường 331B (đoạn Chợ Rộc - Tân An) đang được khẩn trương thi công.

Đồng chí Vũ Đức Hưởng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quảng Yên, cho biết: Xác định năm 2019 là năm hết sức quan trọng, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 20 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Do vậy, việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 sẽ góp phần quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XX đã đề ra.

Xác định rõ như vậy, nên ngay từ những ngày đầu năm, TX Quảng Yên đã bám sát chỉ đạo của tỉnh, chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm. Thị xã cũng đã sớm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời, căn cứ vào các nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU của tỉnh đưa ra, thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với địa phương.

Theo đó, Thị ủy Quảng Yên đã chủ động xây dựng 4 nhóm nhiệm vụ cơ bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, gồm: Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững và tăng tỷ trọng của ngành dịch vụ gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ; tiếp tục thực hiện tốt ba khâu đột phá chiến lược (xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực) và phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, đưa 3 xã cuối cùng của thị xã về đích nông thôn mới (Cẩm La, Liên Vị, Tiền Phong). Cùng với đó, tiếp tục huy động các nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu và yếu để xây dựng Quảng Yên trở thành đô thị loại 3 ngay trong năm 2019.

Ngoài các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trên, thị xã cũng đã xác định các chỉ tiêu cụ thể như: Tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt 16,8%, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân của cả nhiệm kỳ đạt 16%/năm. Về công nghiệp phấn đấu tăng 19%, dịch vụ tăng 20,4% và nông nghiệp tăng 2,7%. Cùng với đó, thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 150 tỷ đồng, tổng mức đầu tư kinh tế - xã hội phấn đấu đạt 905 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%...

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả

Lãnh đạo TX Quảng Yên kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới của TX Quảng Yên đã thu hút được sự chung tay tích cực của người dân. Trong ảnh: Lãnh đạo xã Cẩm La thăm mô hình sản xuất trứng vịt của người dân trên địa bàn.
Lãnh đạo xã Cẩm La thăm mô hình sản xuất trứng vịt của người dân trên địa bàn.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về thực hiện Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp từ thị xã đến cơ sở đã quyết liệt, chỉ đạo triển khai thực hiện để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Cụ thể, trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thời gian qua, TX Quảng Yên đã tập trung nâng cao chất lượng quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và của thị xã. Tăng cường công tác định hướng dư luận để đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, gắn với công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Đi đôi với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thị xã cũng đã và đang tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nhất là nâng cao tỷ trọng của ngành dịch vụ gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả ngành dịch vụ. Cùng với đó, thị xã còn tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ ba khâu đột phá chiến lược, tạo nền tảng, điều kiện để địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị loại III trước năm 2020.

Thực hiện mục tiêu này, thị xã đang tập trung đôn đốc để hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông như: nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 33lb (Chợ Rộc - Hoàng Tân); đường 338 đoạn từ cầu Chanh - Liên Vị; đường cầu Chanh - Cẩm La, đường Chợ Quán - Tiền Phong, đường nối từ nút giao Phong Hải xuống Khu công nghiệp Nam Tiền Phong, hệ thống đê biển Hà Nam, đê Quảng Yên - Yên Giang... Đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng đường 338 nối với đường 33lb; đường nối từ nút giao Chợ Rộc với nút giao Phong Hải... Đặc biệt, để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng Quảng Yên trở thành đô thị loại 3 vào năm 2019, thời gian qua, thị xã đã chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo và cũng đã báo cáo tỉnh để đưa đô thị Quảng Yên vào chương trình phát triển đô thị chung của chính phủ. Qua đó, quyết tâm xây dựng Quảng Yên đạt đô thị loại 3 trong năm 2019, hoàn thành trước mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XX đã đề ra...

Cùng với các giải pháp trên, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 14 của tỉnh, thị xã cũng đã và đang triển khai các giải pháp đột phá để nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX). Tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin (ICT), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS). Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Hành chính công thị xã và bộ phận trả kết quả hiện đại tại các xã, phường; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Với những giải pháp quyết liệt đồng bộ, sau gần 2 tháng triển khai Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, TX Quảng Yên đã đạt được một số kết quả bước đầu tích cực. Nổi bật, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được thực hiện tốt, tình hình an ninh chính trị tiếp tục được đảm bảo, kinh tế phát triển ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, hiện nay đô thị Quảng Yên cũng đã đạt trên 70/75 điểm theo tiêu chí của đô thị loại 3. Cùng với đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 3 xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019 đều đạt được trên 16 tiêu chí. Hiện thị xã đang huy động nguồn lực để về đích và nhận được sự chung tay tích cực của người dân.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.