Từ "sân chơi" CDCI

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao chất lượng hiện đại hóa hải quan, Cục Hải quan Quảng Ninh (HQQN) đã không ngừng đổi mới, sáng tạo triển khai hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.