Tiếp tục đổi mới hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp

Những năm gần đây, Quảng Ninh được đánh giá là địa phương đi đầu trong triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.