Đổi mới mô hình hoạt động của các công ty lâm nghiệp: Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song việc sắp xếp, đổi mới hoạt động của các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn nhiều khó khăn.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.