Hải Hà: Hướng tới mục tiêu trở thành huyện công nghiệp, dịch vụ

Thứ Năm, 21/02/2019, 23:53 [GMT+7]
.
.

Với lợi thế là địa phương có cảng biển, KKT Cửa khẩu Bắc Phong Sinh gắn với KKT Cửa khẩu Móng Cái..., huyện Hải Hà có nhiều thuận lợi trong việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Những năm qua, huyện đã triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển SXKD, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

1
Sản xuất sợi tại KCN Cảng biển Hải Hà. Ảnh: Hồng Nhung

Thực hiện Kết luận số 202-KL/TU ngày 2/2/2018 của BTV Tỉnh ủy, Hải Hà đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện; đồng thời nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy. Nhờ vậy, năm 2018 huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 31,95%, vượt 11,25% kế hoạch đề ra (20,7%); thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng; sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp đạt mức tăng trưởng 4,3% so với năm trước và vượt kế hoạch (3%); tổng giá trị sản xuất (giá cố định 2010) đạt trên 960 tỷ đồng (102% kế hoạch), tăng 4,3% so với năm trước.

2
Nông dân xã Quảng Long (Hải Hà) thu hoạch chè.

Hải Hà xác định phát triển công nghiệp, dịch vụ là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Vì vậy, huyện khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, nhất là lĩnh vực công nghiệp, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Huyện ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các dự án công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên, gắn với bảo vệ môi trường, tăng trưởng bền vững để tạo bước đột phá để đưa công nghiệp, dịch vụ trở thành lĩnh vực kinh tế trọng điểm của huyện.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua huyện đã vận động cán bộ, người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng NTM của toàn huyện. Đến hết năm 2018 có thêm 3 xã (Quảng Thành, Quảng Thịnh, Quảng Long) đạt chuẩn NTM, nâng tổng số 9/15 xã (60%) đạt chuẩn NTM. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì, chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều khởi sắc so với năm học trước. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao không ngừng được đổi mới về nội dung, hình thức, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của huyện. Năm 2018, có 91,2% số hộ được công nhận gia đình văn hóa (100% kế hoạch).

3
Xuất khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà).

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, huyện Hải Hà làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18-CT/TU của Tỉnh ủy về bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả 6 nội dung; thực hiện Chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên"...

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong năm 2018 Hải Hà đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức dân vận cũng như hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị ở cơ sở.

Bên cạnh đó, huyện triển khai hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 của Tỉnh ủy và Đề án 25 của Đảng bộ huyện; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan theo mô hình mới: Thành lập Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Kiểm tra - Thanh tra; chuyển chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy; chức năng quản lý tài chính, tài sản về Văn phòng Huyện ủy. Đồng thời tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã (đến nay, có 9/16 xã, thị trấn thực hiện); xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với ngành Giáo dục - Đào tạo huyện và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, bản, khu phố trên địa bàn giai đoạn 2018 - 2021; sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy một số đơn vị sự nghiệp.

4
Sản xuất khăn mặt, khăn tắm cao cấp tại KCN Texhong Hải Hà.

Thời gian tới, Hải Hà tiếp tục vận dụng linh hoạt hệ thống cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, ngành và thu hút các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào huyện... Phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp - dịch vụ - công nghiệp sang cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với hai khâu đột phá là phát triển KCN Cảng biển Hải Hà, KKT Cửa khẩu Bắc Phong Sinh và xây dựng NTM bền vững. Thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược về cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; tính thiết thực của MTTQ và các đoàn thể. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, cùng hướng tới mục tiêu vì sự nghiệp phát triển của huyện. Phấn đấu đến năm 2020, Hải Hà đạt huyện NTM và sớm trở thành huyện công nghiệp, dịch vụ.

Những kết quả, định hướng trên đã khắc họa nên diện mạo của một vùng đất năng động đang từng ngày đổi mới. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để Hải Hà cụ thể hóa các nhiệm vụ theo Kết luận số 202-KL/TU ngày 2/2/2018 của BTV Tỉnh ủy. Đồng thời hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội huyện lần thứ XXI đề ra, quyết tâm xây dựng Hải Hà trở thành huyện công nghiệp, dịch vụ trong một tương lai không xa./.

Nguyễn Văn Điệp

.
.
.
.
.
.
.
.