Chủ động phòng, chống rét cho người và bảo vệ sản xuất nông nghiệp

Ngày 12/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9327/UBND-NLN3 về chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho người và bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.