.

Phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tập IV (1975-2005)

Cập nhật lúc 22:43, Thứ Năm, 01/04/2010 (GMT+7)
Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, 47 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30-10 (1963-2010), chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa chỉ đạo phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, tập IV giai đoạn (1975-2005).

Cuốn lịch sử này là sự nối tiếp những nội dung trong các cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tập I, II, III đã biên soạn từ năm 1928 đến năm 1975.

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tập IV được nghiên cứu, biên soạn trên cơ sở nguồn tư liệu thu thập được từ các nhân chứng lịch sử, cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ và tài liệu lưu trữ của trung ương, địa phương. Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo sát sao việc thu thập tư liệu, tiến hành xác minh những sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng bộ tỉnh, tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo với sự tham gia của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, cùng nhiều nhà khoa học lịch sử.

Ngoài phần kết luận và phụ lục, nội dung cuốn sách được chia thành 3 chương. Chương I: Lãnh đạo nhân dân phát triển KT-XH, bảo vệ biên giới của Tổ quốc (1975-1985); chương II: Lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng (1986-1995); chương III: Lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH (1996-2005). Cuốn sách dày 407 trang, được trình bày đẹp với nhiều ảnh tư liệu quý.

Nội dung cuốn sách được trình bày khái quát, tương đối hệ thống về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh qua từng thời kỳ lịch sử cụ thể trong mối quan hệ chặt chẽ với tiến trình phát triển của Đảng, của đất nước. Đây là tài liệu quý, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ tự hào về truyền thống quê hương, đất nước, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, chiến đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh trong thời kỳ quá độ lên CNXH, đấu tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc cũng như thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

,
.
.
.
.
.
.