Nêu cao vai trò người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh coi là nhiệm vụ chính trị có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và ổn định chính trị trên địa bàn.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.