.

Cách mạng Tháng Mười Nga và cách mạng Việt Nam

Cập nhật lúc 06:45, Thứ Hai, 05/11/2007 (GMT+7)
Cách mạng Tháng Mười đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam

Đầu thế kỷ XX, giữa lúc phong trào yêu nước Việt Nam đang khủng hoảng sâu sắc về đường lối, các nhà yêu nước dân chủ tư sản như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đang lạc hướng thì ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười rọi chiếu đến nước ta. Đúng như cụ Phan Bội Châu đã nhận định: “Tình hình đang giữa khi gió đục mây mù có trận gió xuân thổi tới, thình lình đang giữa khi trời khuya đất ngủ có hình thái dương mọc lên, trận gió xuân ấy, tia thái dương ấy chính là chủ nghĩa xã hội vậy”. Lãnh tụ Nguyễn ái Quốc, người Việt Nam đầu tiên, lúc ấy còn ở Pháp, sau khi đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin đã nhận ra chân lý: “Muốn cứu nước và giải phóng dân lộc, không còn con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” (1. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, trang 314); “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các giai cấp bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ” (2. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, trang 128) và “Mãi mãi đi theo con đường của Lênin vĩ đại”. Từ đó, Chủ nghĩa Mác-Lênin truyền vào Việt Nam, kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, đưa đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra bước ngoặt quyết định cho cách mạng Việt Nam.

Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 cùng với các phong trào cách mạng tiếp theo đưa đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tiếp đó, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi năm 1954, chống đế quốc Mỹ thắng lợi năm 1975, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là những cột mốc quan trọng thể hiện cách mạng Việt Nam đã kế tục vẻ vang sự nghiệp Cách mạng Tháng Mười Nga. Nhân dân Việt Nam rất tự hào là một trong những dân tộc đã làm nên nhiều chiến công hiển hách, tiếp tục giương cao ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Cách mạng Tháng Mười Nga. Là một dân tộc tiên phong trên tuyến đầu chống chủ nghĩa đế quốc, Việt Nam đã trở thành tấm gương sáng cho các dân tộc đang đấu tranh vì độc lập dân tộc trên toàn thế giới noi theo.

Cách mạng Tháng Mười Nga khởi đầu sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và toàn diện của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều mặt của Liên Xô. Tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Liên Xô được nảy nở từ Cách mạng Tháng Mười, không ngừng được củng cố và phát triển.

Cách mạng Tháng Mười Nga và Nhà nước Xô viết đã ảnh hưởng rất sâu sắc tới lãnh tụ Nguyễn ái Quốc, những người cộng sản và toàn thể dân tộc Việt Nam. Đồng chí Tôn Đức Thắng là người Việt Nam đầu tiên kéo cờ đỏ trên chiến hạm của Pháp để ủng hộ Cách mạng Tháng Mười. Quốc tế Cộng sản và Liên Xô đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối như Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai... Nhiều chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên Xô. Thắng lợi quân sự của Hồng quân Liên Xô trước chủ nghĩa phát xít tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho Cách mạng Tháng Tám thành công.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô luôn đi đầu, cùng với Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới đã giành cho cách mạng Việt Nam sự cổ vũ to lớn trực tiếp, hiệu quả trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ to lớn về chính trị, quân sự, ngoại giao, góp phần quan trọng vào chiến thắng đế quốc Mỹ. Cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam trên tuyến đầu chống chủ nghĩa thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi đã góp phần mở đường cho phong trào độc lập dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi để Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em xây dựng và phát triển đất nước, tạo ra cân bằng về chiến lược quân sự với các nước tư bản chủ nghĩa, ngăn chặn âm mưu gây chiến tranh của chủ nghĩa đế quốc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đi đầu trong việc giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, cải tạo, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội: Viện trợ nhiều hàng hoá, vật tư, thiết bị trị giá nhiều tỷ rúp-đôla; cử nhiều đoàn chuyên gia giúp phát triển các lĩnh vực kinh tế quan trọng; đào tạo các thế hệ cán bộ; xây dựng nhiều công trình kinh tế-xã hội, trong đó có các công trình trọng điểm quốc gia như thuỷ điện Hoà Bình, thuỷ điện Trị An, cầu Thăng Long, Liên doanh Dầu khí Viêtsopetro, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cung Văn hoá Hữu nghị, Bệnh viện Hữu nghị... Thực hiện sự hợp tác nhiều mặt, Việt Nam đã cung cấp cho Liên Xô nhiều hàng hoá quan trọng như rau quả, cà phê, chè, may mặc, da giày...

Tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, phát triển Việt Nam-Liên Xô trong nhiều thập kỷ đã là mẫu mực của quan hệ quốc tế theo chủ nghĩa quốc tế vô sản giữa hai dân tộc cùng chung lý tưởng, trong sáng, thuỷ chung. Mỗi bước đường thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều ghi lại dấu ấn quan trọng sự đóng góp nhiều mặt của nhân dân Liên Xô anh em. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ, tôn vinh, biết ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, to lớn, toàn diện, hiệu quả của Liên Xô vĩ đại. Quan hệ Việt Nam-Liên Xô đã được lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga và tư tưởng Lênin vĩ đại soi sáng; được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công xây dựng, vun đắp trở thành truyền thống quý báu, có tác dụng thiết thực đối với bước đường phát triển của cách mạng Việt Nam.

,
.
.
.
.
.