Công điện của UBND tỉnh về chủ động đối phó với cơn bão số 3

Công điện của UBND tỉnh về việc chủ động đối phó với cơn bão số 3

.
.
.
.
.
.
.
.
.