Xứng đáng với niềm tin và di nguyện của Người!

Quảng Ninh cũng hòa chung với lòng quyết tâm của cả nước, thực hiện Di chúc của Bác một cách sáng tạo, đưa địa phương vượt qua những khó khăn thách thức, phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.