Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 khóa 38

Thứ Năm, 12/09/2019, 09:22 [GMT+7]
.
.

Sáng 12/9, Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh tổ chức khai giảng khóa 38 về bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 cho các đồng chí là trưởng, phó phòng, quản đốc, phó quản đốc và chức danh tương đương của Công ty Tuyển Than Cửa Ông-TKV.

Quang cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN tỉnh khóa 38.
Quang cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN tỉnh khóa 38.

Trong thời gian 12 ngày, 91 học viên được nghiên cứu các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP-AN; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN; đối ngoại gắn với QP-AN trong tình hình mới; luyện tập và bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Lớp bồi dưỡng góp phần nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN; củng cố QP-AN, khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc... Đồng thời làm cơ sở vận dụng cụ thể, sát đúng, tổ chức thực hiện công tác này ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.