Kiện toàn, sắp xếp đội ngũ CB,CC,VC

Đảm bảo nguyên tắc một người làm nhiều việc

Thứ Tư, 12/06/2019, 10:23 [GMT+7]
.
.

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng toàn tỉnh đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, rà soát trong toàn hệ thống chính trị về phương thức lãnh đạo, hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế. Qua đó đã phát hiện thấy còn nhiều yếu kém, bất cập, và cần phải mạnh dạn đổi mới. 

Cán bộ, công chức làm việc tại các Trung tâm Phục vụ HCC đều được điều động từ các cơ quan, đơn vị
CBCC làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Uông Bí giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Xuất phát từ những bất cập trong tổ chức, bộ máy trước đây, như cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ chồng chéo; đội ngũ CB,CC,VC-LĐ hưởng lương từ ngân sách nhà nước có số lượng đông và có xu hướng ngày càng tăng; cơ chế phân bổ ngân sách chủ yếu dựa trên số lượng biên chế và đầu mối…, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết tâm xây dựng Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” và ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU (ngày 3/3/2015). Đến nay, Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao trong cán bộ, đảng viên, CC,VC và tầng lớp nhân dân, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với Trung ương và cả nước.

Cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sắp xếp, kiện toàn, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng giảm những tổ chức, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, ít hiệu quả hoặc chưa phù hợp về mô hình quản lý, cơ cấu tổ chức gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW (ngày 17/04/2015) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và Kết luận số 17-KL/TW (ngày 11/9/2017) của Bộ Chính trị về “Tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021”.

Từ đó, các địa phương, đơn vị đã có giải pháp phù hợp để sắp xếp, bố trí việc làm hoặc đào tạo lại để bố trí nhiệm vụ mới đối với CB,CC,VC ở cơ quan, đơn vị giải thể; thực hiện kiêm nhiệm để đảm bảo cơ cấu biên chế chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tối thiểu 80% tổng biên chế và thấp hơn định mức khung; chuyển một số vị trí hỗ trợ, phục vụ sang hình thức thuê mướn dịch vụ (bảo vệ, tạp vụ, dinh dưỡng, vệ sinh…), thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm biên chế theo các nghị quyết của Trung ương. Trong đó đã thực hiện giảm 473 biên chế công chức và 1.489 người làm việc so với năm 2015 đảm bảo lộ trình, tỷ lệ và mục tiêu Trung ương đã đề ra (giảm 10% so với số Trung ương giao năm 2015). Từ năm 2018, việc sử dụng biên chế CC,VC đảm bảo đúng số lượng Trung ương giao và hằng năm phải được HĐND tỉnh thông qua. Cùng với đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chấm dứt việc sử dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; bố trí công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và trình độ chuyên môn tại các cơ quan sau hợp nhất.

Để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực trên tinh thần “một người làm nhiều việc” sau khi thực hiện sắp xếp, tinh giản, UBND tỉnh đã chủ động bố trí kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; cập nhật kiến thức về văn hóa giao tiếp, kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, công nghệ sinh học trong nông nghiệp, kỹ năng quản lý cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và CB,CC,VC từ tỉnh tới cơ sở; đặc biệt chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ CB,CC cấp xã theo chức danh, vị trí việc làm, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố theo hướng cụ thể, cầm tay chỉ việc; nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, trao đổi giữa các địa phương; đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ kế toán, y tế, nhân viên trường học để nâng cao hiệu quả công tác.

Thực hiện Công văn số 1721-CV/TU (ngày 8/3/2019) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và đánh giá theo kết quả công việc trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đến nay các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng đề án vị trí việc làm đảm bảo nguyên tắc 80% số người làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm, ngạch công chức và trình độ chuyên môn tương ứng với từng danh mục vị trí việc làm của 100% cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, trên 94% số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; số còn lại tiếp tục hoàn thiện do đang kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Các địa phương trong tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển CB,CC,VC cấp huyện có chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn chức danh xuống làm việc tại các xã, phường, thị trấn có quy mô lớn, dân số đông, để đảm bảo định mức tối đa theo quy định. Từ năm 2015 đến nay, các địa phương đã điều động, luân chuyển 175 cán bộ đi cơ sở; đẩy mạnh thực hiện chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND và thực hiện bố trí cán bộ chủ chốt cấp xã không là người địa phương.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.