Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

Thứ Tư, 15/05/2019, 11:25 [GMT+7]
.
.

Tinh thần trách nhiệm cùng sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong những năm qua, Quảng Ninh luôn chú trọng việc nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy đã góp phần tác động, hiệu quả tích cực đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đến phát triển KT-XH và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò người đứng đầu, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, triển khai đầy đủ, toàn diện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương về vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu. Trong đó có Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp lãnh đạo chủ chốt các cấp (Quy định số 101), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lãnh đạo TP Cẩm Phả và một số ngành chức năng kiểm tra việc triển khai một số dự án trên địa bàn. Ảnh: Duy Tâm (Trung Tâm TT & VH Cẩm Phả)
Lãnh đạo TP Cẩm Phả và các ngành chức năng kiểm tra việc triển khai một số dự án trên địa bàn. Ảnh: Duy Tâm (Trung tâm TT-VH Cẩm Phả)

Cùng với đó, tỉnh đã rà soát, bổ sung và cơ bản hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về mối quan hệ, lề lối làm việc; quản lý tổ chức cán bộ; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nhất là đối với các lĩnh vực như tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, công chức, viên chức; quy định thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp, riêng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, lãnh đạo chủ chốt các cấp có quy định về tiêu chuẩn chức danh cụ thể.

Đó là quy định “Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”; quy chế “Đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”... Đồng thời Tỉnh ủy cũng ban hành nhiều quy định quan trọng để cụ thể hóa nội dung này. Trong đó nổi bật là Quy định số 04-QĐ/TU về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên; Quy định số 06-QĐ/TU về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08-QĐ/TU về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý...

Trên cơ sở đó, thực hiện nguyên tắc nêu gương, những người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng chương trình, nội dung cụ thể để thực hiện tốt quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cụ thể là việc chỉ đạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phức tạp, nhất là các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính (CCHC), chế độ, chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng; hoặc đi sâu tìm hiểu, nhận định rõ những vấn đề yếu kém trong công tác lãnh đạo, điều hành và nguyên nhân, để đưa ra những giải pháp khắc phục hiệu quả nhất. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên nêu rõ mục tiêu cụ thể trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở mỗi cơ sở.

Cùng với đó, tỉnh đã sắp xếp cơ cấu, tổ chức bộ máy, quy định và điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với quy định của Chính phủ và tình hình thực tiễn của địa phương. Quảng Ninh cũng là tỉnh mạnh dạn đi trước và thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế của Trung ương Đảng và Chính phủ; đi đầu trong thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý; chú trọng hiện đại hoá nền hành chính, không ngừng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tỉnh cũng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ bằng việc bỏ phiếu kín để quyết định các chủ trương lớn, quyết định công tác cán bộ. Đồng thời, duy trì thường xuyên quy chế chất vấn trong Đảng, mở rộng phạm vi, đối tượng chất vấn; thực hiện điều tra xã hội học để xác định sự nhìn nhận đánh giá của nhân dân đối với vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Triệt để phân cấp, gắn với phân công, phân quyền, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu bằng các quy chế cụ thể...

Nổi bật như trong công tác CCHC là lĩnh vực mà vai trò của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước, người nêu gương trong quản lý công vụ, công chức có tầm quan trọng rất lớn, quyết định đến sự thành công, thời gian qua các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã rất sát sao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ này.

UBND tỉnh đã Ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo, điều hành, triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về những tồn tại, thiếu sót trong thực hiện CCHC thuộc ngành, đơn vị, địa phương quản lý, đặc biệt là đối với các sở, ngành được giao chủ trì tham mưu thực hiện các nội dung CCHC. Cùng với đó, hằng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác CCHC ở các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh…

Với sự quyết liệt trong công tác lãnh chỉ đạo, công tác CCHC đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng hơn; kỷ luật, kỷ cương hành chính đã được tăng cường. Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với thực tiễn và có tác động tích cực đến các mặt của đời sống xã hội. Các văn bản ban hành mới đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, tạo hành lang pháp lý, có tính khả thi cao trong quá trình thực hiện. Cũng thông qua đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò chịu trách nhiệm của mình trong công tác CCHC thuộc phạm vi quản lý; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền được nhà nước giao, góp phần vào thành quả CCHC chung của tỉnh và phát triển KT-XH của địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xuất phát từ thực tiễn hiện nay, Quảng Ninh đang tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp cụ thể nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với cơ chế kiểm soát trách nhiệm, xác định khung thời gian cụ thể cần phấn đấu giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, nâng cao hiệu quả phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Hoài Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.