TP Hạ Long: Chủ động sắp xếp tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

Thứ Sáu, 22/02/2019, 08:10 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, TP Hạ Long có những bước tiến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để tinh giản bộ máy, biên chế với những bước đi thận trọng, chắc chắn và giải pháp cụ thể, phù hợp. 

Cụ thể, thành phố đã tập trung chỉ đạo và phê duyệt, ban hành các quy định, quy chế làm việc, phối hợp công tác, sắp xếp, kiện toàn các chức danh chủ chốt, phân công nhiệm vụ; duy trì ổn định, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hợp nhất, đồng thời thành lập mới cơ quan tổ chức - nội vụ, kiểm tra - thanh tra, khối mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án “Thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp phường”; sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về Trung tâm Y tế thành phố. Đồng thời quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho các trạm y tế phường và Phòng Y tế thành phố. Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố vào Ban Quản lý dự án công trình thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018
Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018. Ảnh: Thu Hường (Trung tâm TT-VH Hạ Long)

Đến nay Hạ Long cũng hoàn thiện Đề án sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố, sáp nhập một số trường học trên địa bàn. Trong năm qua đã chỉ đạo các trường: Mầm non Bãi Cháy, Mầm non Hạ Long, THCS Trọng Điểm, THCS Trần Quốc Toản xây dựng các dự thảo đề án thực hiện thí điểm tự chủ, thực hiện chuyển đổi từ cơ chế học phí sang cơ chế giá dịch vụ gắn với mô hình lớp chất lượng cao theo lộ trình đến năm học 2022-2023. Đồng thời, xây dựng phương án tự chủ của Ban Quản lý các dịch vụ công ích và tự chủ một phần của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.

Năm 2018, thành phố đã thực hiện tinh giản biên chế 7 người (đạt 0,17% so với tổng biên chế được giao năm 2017); thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158 đối với 41 người; quyết định hợp đồng có thời hạn nhưng vẫn đảm bảo chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, chế độ bổ nhiệm, đề bạt và các chính sách khác tương tự như viên chức đối với 714 trường hợp.

Đối với công tác cán bộ, thành phố cũng chỉ đạo hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố và chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý giai đoạn 2015-2020 (2016-2021); thực hiện quy trình bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XXIV. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố với 99 đồng chí  thuộc 34 cơ quan, đơn vị; tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao đạt 91%.

Cùng với đó, thành phố cũng đã hoàn thành Đề án vị trí việc làm; tổ chức phân bổ biên chế khối đảng, đoàn thể thành phố năm 2018. Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển đối với 66 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; tổ chức thi tuyển bổ nhiệm 5 chức danh cán bộ quản lý trường học (10 ứng viên tham gia); trao đổi 10 lượt công tác cán bộ với các cơ quan ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn. Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ; chọn cử 791 đồng chí tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước, gắn với khảo sát thực tế nhiều mô hình, cách làm hay.

Đặc biệt, để hoàn thiện, sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng, trong năm qua, bên cạnh tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động, thành phố cũng gắn với kiện toàn sắp xếp lại chi, đảng bộ cơ sở. Đến nay, Đảng bộ thành phố còn 82 chi, đảng bộ trực thuộc (giảm 6 chi, đảng bộ so với cuối năm 2017).

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành uỷ cũng chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên đề không lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ. Chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, không chạy theo thành tích mà xem nhẹ chất lượng quần chúng được giới thiệu vào Đảng; chủ động bám sát, nắm tình hình cơ sở để phát hiện những quần chúng ưu tú theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu vào Đảng; nâng cao chất lượng kiểm tra nhận thức người vào Đảng; quan tâm công tác phát triển, thành lập tổ chức đảng và đảng viên trong khu vực ngoài nhà nước. Hiện nay, Đảng bộ thành phố có 31 chi, đảng bộ khu vực ngoài nhà nước; kết nạp 52 đảng viên.

Trên cơ sở Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIV (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Đảng bộ thành phố và các cấp ủy cơ sở đã tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nghị quyết theo hướng rõ nhiệm vụ, giải pháp, rõ đầu mối chịu trách nhiệm, dễ kiểm điểm tiến độ thực hiện và cụ thể, đi vào thực chất, phù hợp với thực tiễn của thành phố, địa phương và đơn vị. Thành ủy và các cấp ủy cơ sở đã tập trung cụ thể hóa các quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể và sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định cho phù hợp, nhất là các quy chế làm việc, quy chế liên quan đến công tác cán bộ, chính sách cán bộ.

Điển hình như quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng, ban và cán bộ quản lý các trường học công lập TP Hạ Long; Quy chế điều chuyển có thời hạn giáo viên, viên chức quản lý trong các trường công lập đến vùng khó khăn trên địa bàn thành phố; Quy chế bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; Quy chế tổ chức lễ tang và lễ viếng người từ trần....

Ngoài các nội dung nói trên, thời gian qua, TP Hạ Long cũng tích cực đổi mới công tác chính trị, tư tưởng gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, quán triệt các nghị quyết; chuẩn bị tốt các nội dung, duy trì tổ chức các hội nghị giao ban giữa Bí thư Thành ủy với bí thư đảng ủy các phường; giữa Thường trực Thành ủy với bí thư, khu trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các khu phố. Qua các hội nghị đã giúp cho cấp ủy nắm chắc tình hình cơ sở, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó các chỉ đạo sát hơn, trúng hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.