Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học và làm theo Bác

Thứ Hai, 17/12/2018, 10:26 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Quảng Ninh luôn xác định một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 được ban hành, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, học tập và nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết chuyên đề hàng năm của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của chi, đảng bộ cơ sở và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy Đảng đều có kế hoạch, chương trình đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt theo chuyên đề. Nội dung gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị một cách cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tiễn nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Điển hình như Huyện ủy Vân Đồn cụ thể hóa Chỉ thị 05 bằng việc đề ra một số tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 7 tiêu chí cụ thể. Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Quy tắc ứng xử “Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Quảng Ninh cùng nụ cười Hạ Long”. TP Cẩm Phả phát động cuộc vận động “Nụ cười cán bộ công chức thành phố Cẩm Phả”...

Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Ninh tuyên dương 27 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Các cấp ủy cũng xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với chủ đề công tác năm 2017, 2018 của tỉnh cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó, khẳng định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, cụ thể của các cá nhân, tổ chức. Đặc biệt, việc xây dựng kế hoạch cá nhân của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được các cấp ủy đảng xác định là nội dung trọng tâm, quan trọng và được triển khai tới tất cả các chi, đảng bộ. Các kế hoạch được thực hiện nghiêm túc gắn với Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI); Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, đồng thời gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao tại cơ quan, địa phương, đơn vị, có giải pháp cụ thể. Đa số chi, đảng bộ cơ sở đã tích hợp kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cam kết của cán bộ, đảng viên về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một số cấp ủy đã tích hợp kế hoạch cá nhân của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với kế hoạch hành động của cá nhân người đứng đầu về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) như: Chi bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh (Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh), Đảng bộ phường Hà Phong (TP Hạ Long), Đảng bộ huyện Cô Tô...

Qua 2 năm triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện chuyên đề theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, thường xuyên của các tổ chức, cá nhân trong toàn đảng bộ. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên.

Đặc biệt đã góp phần mang tính nền tảng quan trọng để tỉnh Quảng Ninh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử và hiệu quả công tác, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; nhiều người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực sự gương mẫu đã tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội, tạo được niềm tin của nhân dân.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.