Hoành Bồ: Đột phá để phát triển

Thứ Năm, 21/06/2018, 15:26 [GMT+7]
.
.
Hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV, với nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp, Đảng bộ huyện Hoành Bồ đã phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV đề ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay với 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt.
 
Nửa nhiệm kỳ nhiều đổi mới
 
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, đã bám sát, cụ thể hóa mọi nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phù hợp thực tiễn của địa phương. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược, đó là: kêu gọi thu hút đầu tư các dự án đảm bảo kết cấu hạ tầng đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công, bộ phận “Một cửa” hiện đại các ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương công chức, công vụ.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm rừng lim của ông Triệu Tài Cao, dân tộc Dao ở xã Tân Dân.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm rừng lim của ông Triệu Tài Cao, dân tộc Dao ở xã Tân Dân.
Một trong những nét nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 3 năm qua của huyện ước đạt 17,5% - vượt 3,5% so Nghị quyết đề ra đến năm 2018. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng cao (năm 2016 đạt 3.250 tỷ đồng, năm 2017 đạt 4.505 tỷ đồng, dự báo năm 2018 đạt 3.330 tỷ đồng), tốc độ tăng bình quân 3 năm đạt 36%/năm. Thương mại và dịch vụ có bước phát triển, năm 2016 đạt 2.225 tỷ đồng, năm 2017 đạt 2.530 tỷ đồng, dự báo năm 2018 đạt 2.884 tỷ đồng (đạt mục tiêu Nghị quyết). 
 
Xác định sản xuất nông nghiệp là nền tảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành nghị quyết chuyên đề phát triển nông nghiệp. Thực hiện chủ đề công tác năm 2017, 2018 là “Phát triển kinh tế hộ gia đình”, huyện đã tập trung phát triển các sản phẩm có lợi thế, nâng cao hiệu quả kinh tế 6 vùng sản xuất tập trung. Giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp năm 2016 đạt 546 tỷ đồng, năm 2017 đạt 577 tỷ đồng, dự báo năm 2018 đạt 606 tỷ đồng - vượt chỉ tiêu Nghị quyết 0,8%. 
Cánh đồng mẫu lớn xã Dân Chủ - xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2016- 2020.
Cánh đồng mẫu lớn xã Dân Chủ - xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020.
Trong xây dựng nông thôn mới gắn thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, huyện đã tập trung xây dựng trọng tâm chuyển từ “lượng” sang “chất”. Huyện đã ban hành Nghị quyết về hỗ trợ sản xuất các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và biện pháp khuyến khích cải tạo vườn tạp, phát triển mạnh mẽ kinh tế hộ gia đình. Đến nay 2 xã Lê Lợi, Quảng La đã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2010-2015, xã Dân Chủ đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020. Huyện đã có 12 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên. Tới nay, thu nhập bình khu vực nông thôn của huyện đạt 34,6 triệu đồng (tăng 3,6 triệu/người so năm 2015).
 
Đáng chú ý, Hoành Bồ cũng là địa phương có số thu ngân sách nhà nước vượt cao so với chỉ tiêu tỉnh giao. Huyện đã chỉ đạo đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để tăng nguồn thu, tăng trách nhiệm thu ngân sách cấp xã, thu dứt điểm số nợ đọng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2016 đạt 519 tỷ đồng, năm 2017 đạt 500,4 tỷ đồng, dự kiến năm 2018 đạt  510 tỷ đồng, tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước 3 năm đạt 18%/năm (vượt chỉ tiêu Nghị quyết). Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh (từ 6,26 % năm 2015 xuống còn 2,45 % năm 2018).  
 
Không thay đổi mục tiêu, chỉ tiêu
 
Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ huyện Hoành Bồ xác định, huyện còn đứng trước nhiều thách thức bởi năng lực nội tại nền kinh tế của huyện còn thấp, nguồn lực để thực hiện các mục tiêu chiến lược còn gặp nhiều khó khăn, các thành phần kinh tế tuy có bước phát triển nhưng chưa có chiều sâu, công nghiệp còn nặng về khai thác tài nguyên, thương mại - dịch vụ chưa có đột phá, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, năng suất, chất lượng chưa cao, ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế, du lịch mới chỉ ở bước khởi đầu đặt nền móng... Tuy vậy, với phương châm hành động:“Quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả” cùng khát vọng cháy bỏng“Đột phá để phát triển, phát triển thì phải đột phá”, Đảng bộ huyện Hoành Bồ không thay đổi mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ thay đổi biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện cho sát hợp với tình hình mới.
 
Huyện đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân 13-14%/năm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 13-14%/năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm vượt chỉ tiêu tỉnh giao 13-14%/năm, tạo việc làm mới bình quân hàng năm 800-900 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí hiện nay) xuống dưới 0,83%. Đến năm 2020, huyện sẽ  tự chủ về ngân sách. Đồng thời, đề ra lộ trình phấn đấu xây dựng huyện Hoành Bồ lên thị xã vào năm 2025.
Thị trấn Trới nhìn từ trên cao.
Thị trấn Trới nhìn từ trên cao.
Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Bí thư Huyện uỷ Hoành Bồ cho biết, để đạt được mục tiêu đó, từ nay đến năm 2020, Đảng bộ huyện xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sáng tạo mang tính toàn diện, đồng nhất để phát triển, tập trung vào nâng cao nhận thức, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy phát triển, tầm nhìn chiến lược, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Tập trung nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng trong thực hiện 3 đột phá chiến lược. Chủ động, sáng tạo, nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh. Tiếp tục tinh giản bộ máy, biên chế theo hướng hiệu quả, chất lượng. Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, đồng bộ hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển.
 
Thùy Dương
(Trung tâm TT-VH huyện Hoành Bồ)

.
.
.
.
.
.
.
.