Cụ thể hoá 3 khâu đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

Thứ Sáu, 26/07/2013, 05:16 [GMT+7]
.
.

Để đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng xác định 3 đột phá chiến lược. Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp uỷ và hệ thống chính trị trong tỉnh, trực tiếp là Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ đã nghiêm túc quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển bền vững và chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”.

BCH, BTV Tỉnh uỷ đã tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: (1) quy hoạch và xây dựng chiến lược phát triển; (2) đẩy mạnh cải cách hành chính (trọng tâm là thủ tục hành chính, tinh giản bộ máy, biên chế); nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng chính quyền điện tử và thành lập trung tâm dịch vụ hành chính công; (3) phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở kết hợp hài hoà giữa nâng cao chất lượng GD-ĐT, hoàn thiện cơ chế, chính sách và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; (4) xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung cho các công trình động lực, tạo sức lan toả; (5) nâng cao hiệu quả ứng dụng, chuyển giao và làm chủ KHCN; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường...

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Để thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế nhằm phát triển bền vững, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo xây dựng Đề án “Phát triển KT-XH nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc QP-AN và thí điểm xây dựng 2 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái”. BTV Tỉnh uỷ đã báo cáo và được Bộ Chính trị cơ bản đồng ý về quan điểm, tư tưởng, nguyên tắc, mục tiêu, không gian phát triển KT-XH, đảm bảo vững chắc QP-AN và tăng cường hoạt động đối ngoại. Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương và cho phép tỉnh được áp dụng 7 nhóm cơ chế, chính sách ưu đãi để xây dựng, phát triển Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trở thành một trong những đầu tầu kinh tế của miền Bắc và cả nước, tích cực chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Tỉnh đang chủ động phối hợp với các bộ, ngành để cụ thể hoá các cơ chế ưu đãi này. Bộ Chính trị cũng chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện Đề án Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, theo hướng đổi mới, cải cách đồng bộ, toàn diện về thể chế, cơ chế chính sách, bộ máy hành chính và quản lý điều hành, tạo động lực cho sự phát triển chung của tỉnh và cả nước trong giai đoạn mới, báo cáo Chính phủ chuẩn bị trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Để cụ thể hoá 3 khâu đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, BCH, BTV Tỉnh uỷ đã xác định chủ đề công tác từng năm để định hướng, tập trung nguồn lực: 2012 là năm xây dựng quy hoạch và chiến lược; 2013 là năm cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, BCH, BTV Tỉnh uỷ thảo luận, phát hiện ra những hạn chế, yếu kém trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh, xác định rõ nguyên nhân, kịp thời đề ra giải pháp khắc phục. Nửa nhiệm kỳ qua có lẽ là giai đoạn mà BCH, BTV và Thường trực Tỉnh uỷ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhất, với 14 nghị quyết, 17 chỉ thị, 16 chương trình hành động, 58 kế hoạch, 43 kết luận và 982 thông báo. Nhiều nhưng các chỉ thị, nghị quyết được ban hành rất có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn và đều được tổ chức thực hiện quyết liệt. Đặc biệt là các nghị quyết (NQ): NQ số 01-NQ/TU ngày 27-10-2010 của Tỉnh uỷ về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; NQ số 04-NQ/TU ngày 5-5-2012 của Tỉnh uỷ về phát triển KH-CN giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; NQ số 07-NQ/TU ngày 24-5-2013 của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030; NQ số 06-NQ/TU ngày 20-3-2012 của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, lập, quản lý và thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh. BTV Tỉnh uỷ cũng đang chỉ đạo hoàn thiện xây dựng NQ của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; NQ về xây dựng chính quyền điện tử đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; NQ về xây dựng Chiến lược truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh Quảng Ninh đối với thế giới...

Với sự quyết tâm, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, các đột phá chiến lược mà Đại hội XI của Đảng đang được cụ thể hoá ở Quảng Ninh một cách sáng tạo, hiệu quả.

Ngọc Hà

3 ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC

(1) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính;

(2) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng KHCN;

(3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

 

.
.
.
.
.
.
.
.