.

Hiện đại hoá nền hành chính

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Cập nhật lúc 05:30, Thứ Bảy, 01/12/2012 (GMT+7)

Cải cách hành chính (CCHC) được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Vì thế, thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành, nỗ lực xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, góp phần phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quan Lạn kiểm tra thủ tục hành chính người nước ngoài lên tham quan du lịch đảo Quan Lạn (Vân Đồn). Ảnh: Quang Minh
Cán bộ Đồn Biên phòng Quan Lạn kiểm tra thủ tục hành chính người nước ngoài lên tham quan du lịch đảo Quan Lạn (Vân Đồn). Ảnh: Quang Minh

Tập trung chỉ đạo, điều hành

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương bám sát tinh thần Nghị quyết số 30c/NQ-CP (ngày 8-11-2001) “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020”, Chỉ thị số 16 của UBND tỉnh (30-9-2011) “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII “Đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; từ đó xác định rõ trách nhiệm để thực hiện tốt hơn công tác CCHC tại mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương. UBND tỉnh cũng ban hành Chỉ thị số 05 (ngày 4-4-2012) “Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các nội dung CCHC tại các sở, ban, ngành và địa phương. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, cuối tháng 9 vừa qua, Sở Nội vụ đã thành lập đoàn đi kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCCVC tại UBND các huyện, thị xã, thành phố, và các đơn vị sự nghiệp. Qua đó đã góp phần chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thực thi công tác CCHC.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác CCTTHC, tỉnh đã có chủ trương xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công, gắn với xây dựng chính quyền điện tử trên cơ sở học tập kinh nghiệm mô hình tiên tiến ở Liễu Châu (Trung Quốc). Theo kế hoạch, khi đi vào vận hành đảm bảo cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có các TTHC qua bộ phận “một cửa” và “một cửa liên thông” sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm dịch vụ hành chính công. Bên cạnh đó, tỉnh còn xây dựng thí điểm mô hình Trung tâm dịch vụ hành chính công tại 4 thành phố và huyện Vân Đồn. Việc xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công gắn với chính quyền điện tử là quyết tâm lớn của tỉnh, đây được xác định là khâu đột phá trong công tác CCHC tỉnh giai đoạn 2011-2015.

Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC cũng được tỉnh chỉ đạo, triển khai sâu rộng. Sở TT-TT, Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã xây dựng kế hoạch, có các chuyên trang, chuyên đề, chuyên mục... đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách TTHC, đơn giản hoá TTHC của nhà nước, các hoạt động của cơ quan nhà nước. Năm 2012, tỉnh còn xây dựng trang thông tin điện tử về công tác kiểm soát TTHC; tập huấn truyền thông hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ đầu mối kiêm nhiệm làm công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị, địa phương; xây dựng mạng lưới CBCC, tuyên truyền viên về CCTTHC... Dự kiến thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tham mưu với tỉnh xây dựng Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC.

Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ CBCC, nhất là ở cơ sở. Tính đến ngày 13-9-2012, toàn tỉnh có 3.742 CBCC cấp xã, trong đó 91% có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Tỉnh đã phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015”; đang xem xét phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức và dự nguồn chức danh quy hoạch giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”. Tỉnh chú trọng mở lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ đối với CBCCVC, nhất là CBCC tại bộ phận “một cửa” của các đơn vị, địa phương; đổi mới phương thức đào tạo cán bộ cơ sở theo hướng kết hợp giữa đào tạo lý luận chính trị với kiến thức quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và kiến thức QP-AN, nghiệp vụ công tác vận động quần chúng... Hàng năm, các cơ sở còn thực hiện tốt công tác tạo nguồn, rà soát, bổ sung quy hoạch, đề xuất, bố trí, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý với nhiều hình thức công khai, dân chủ từ trong chi bộ đảng đến đoàn thể chính trị - xã hội. Nhờ đó, đã lựa chọn được những cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, có triển vọng phát triển đưa vào diện quy hoạch và luân chuyển.

Với mục tiêu hiện đại hoá nền hành chính, tỉnh đã ban hành kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT tỉnh năm 2012; chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” tại tỉnh giai đoạn 2011-2015 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc ứng dụng CNTT được triển khai mạnh mẽ, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành; áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính được chú trọng. Theo lộ trình, năm 2012 sẽ có 42 đơn vị thực hiện đề án chuyển đổi hoặc xây dựng và áp dụng mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008; đến hết tháng 9-2012, tỉnh đã thẩm định và xem xét quyết định phê duyệt cho 36 đơn vị. Tỉnh còn chỉ đạo các địa phương sắp xếp, bố trí, đào tạo đủ số lượng, chất lượng đội ngũ CBCC cơ sở quản lý và chuyên trách về CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước để kịp thời cập nhật và cung cấp thông tin phục vụ cho việc quản lý, điều hành của các cấp chính quyền thông qua hệ thống thông tin điện tử. 

Cải cách TTHC đang góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư. Đến hết tháng 9-2012, tỉnh đã cấp mới 4 giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn 390,939 triệu USD và 2 giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tăng vốn; thu hút vốn FDI tăng cao so với cả năm 2011, vượt kế hoạch cả năm 2012.

Nguyễn Huế

,
.
.
.
.
.