.

Nâng cao hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở

Cập nhật lúc 06:15, Thứ Tư, 26/09/2012 (GMT+7)

Thực hiện Pháp lệnh số 09 về “Tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở”, thời gian qua, các tổ hoà giải ở các địa bàn dân cư trên địa bàn tỉnh đều tích cực hoạt động và coi hoà giải là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp. Đến nay toàn tỉnh có trên 1.700 tổ hoà giải, mỗi năm các tổ hoà giải trong tỉnh đã tiến hành hoà giải thành công hàng nghìn trường hợp. Qua đó, góp phần giải quyết trực tiếp những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp trong nhân dân.

Để công tác hoà giải đạt hiệu quả, từ khi thực hiện pháp lệnh đến nay, bên cạnh việc quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức tổ hoà giải của các cấp uỷ đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, ngành Tư pháp đã tổ chức tốt việc biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu phục vụ việc tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật cho hoà giải viên; tổ chức các cuộc thi hoà giải viên giỏi ở cấp cơ sở thu hút hàng trăm tổ viên tổ hoà giải các địa phương tham gia. Nhờ đó, kiến thức, cách thức tiến hành hoà giải, kỹ năng hoà giải của hoà giải viên không ngừng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao. Các hoà giải viên cũng tự củng cố kiến thức cho mình bằng cách tiếp cận các văn bản pháp luật hoặc trao đổi, phổ biến kinh nghiệm, giúp nhau làm tốt công tác hoà giải. Đặc biệt, thực hiện Thông tư số 1067 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng tủ sách pháp luật, tỉnh đã tập trung trang bị tủ sách pháp luật cho các xã, phường. Đây là một trong những thuận lợi giúp các hoà giải viên có điều kiện tự học, nâng cao hiểu biết pháp luật để hoàn thành nhiệm vụ hoà giải ở cơ sở.

Cùng với đó, ngành Tư pháp thường xuyên phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các tổ chức thành viên của MTTQ và tư pháp các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở; tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hoà giải cho cán bộ tư pháp, cán bộ mặt trận và các tổ chức thành viên của mặt trận. Trong hoạt động hoà giải ở cơ sở, ban MTTQ các thôn, bản, khối phố đã tham gia trực tiếp lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn làm tổ viên tổ hoà giải. Cán bộ làm công tác mặt trận và các đoàn thể ở thôn, bản, khối phố đều tham gia làm hoà giải viên, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân ở cơ sở để họ có thể tự nguyện giải quyết với nhau những mâu thuẫn nhỏ. Công tác hoà giải còn được lồng ghép với các phong trào: “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Xây dựng làng văn hoá”, “Xây dựng gia đình văn hoá”... để đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác hoà giải trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Ở một số nơi, cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa thấy hết được vai trò của công tác hoà giải nên trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chưa cụ thể; việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác hoà giải còn chậm; số lượng vụ việc, hiệu quả hoà giải chưa cao. Công tác tập huấn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu, văn bản pháp luật mới cho đội ngũ hoà giải viên chưa đầy đủ, kịp thời. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác hoà giải ở một số địa phương chưa chặt chẽ; còn tình trạng một số nơi khi sự việc xảy ra chưa phát hiện kịp thời hoặc giải quyết qua loa nên kết quả hoà giải chưa bền vững…

Để công tác hoà giải phát huy hiệu quả, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và trật tự, an ninh ở địa phương, thời gian tới cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hoà giải; tăng cường nguồn lực cho công tác hoà giải và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ hoà giải viên cơ sở, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, trang bị tài liệu pháp luật cho hoà giải viên. Cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác hoà giải ở cơ sở; phân công đầu mối phối hợp thực hiện theo dõi, quản lý, tổ chức và hoạt động của tổ hoà giải; tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân; trong đó, chú trọng hình thức PBGDPL thông qua sinh hoạt của các CLB nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân, góp phần hạn chế những mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật trong dân.

Hoài Anh

,
.
.
.
.
.