.

Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ trong tình hình mới

Cập nhật lúc 05:05, Thứ Bảy, 11/08/2012 (GMT+7)

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền; sự phối hợp, tham gia tích cực của MTTQ, ngành, đoàn thể các cấp..., phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và có bước phát triển mới với nhiều hình thức phong phú. Qua đó đã huy động được đông đảo người dân trên địa bàn vào cuộc tích cực, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Tuy nhiên, theo đánh giá của BCĐ thực hiện phong trào tỉnh, thì phong trào còn bộc lộ một số hạn chế. Đó là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với công tác này còn mang tính hình thức, chung chung; thiếu chương trình, biện pháp giải pháp cụ thể và chưa gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT với các chương trình, mục tiêu phát triển của địa phương, ngành. Việc triển khai các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống buôn bán người của Chính phủ… ở nhiều địa phương, nhiều ngành chưa được quan tâm đúng mức; một số nghị quyết liên ngành trong thực hiện công tác này kết quả còn hạn chế. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt (công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trật tự viên) còn nhiều bất cập, chậm nghiên cứu, tháo gỡ, khắc phục. Các mô hình quần chúng bảo vệ ANTT số lượng nhiều, nhưng chất lượng, hiệu quả còn thấp, chưa có mô hình mang tính toàn diện, nổi trội, có sức lan toả sâu rộng, thiếu sức lôi cuốn nhân dân tham gia. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và tội phạm; ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm trong công tác giữ gìn  ANTT còn hạn chế...

Lực lượng an ninh cơ sở tuần tra giữ gìn ANTT địa bàn phường Vàng Danh (TP Uông Bí).
Lực lượng an ninh cơ sở tuần tra giữ gìn ANTT địa bàn phường Vàng Danh (TP Uông Bí).

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên: Một số cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa thực sự quán triệt sâu sắc công tác dân vận của Đảng, chưa huy động hết sức mạnh của hệ thống chính trị và của toàn xã hội tham gia công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH; vai trò lãnh đạo của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; sự tham gia, phối hợp của các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể chưa đồng đều, chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, đạo đức, lối sống chưa đến được với mọi tầng lớp nhân dân. Lực lượng CAND chưa phát huy hết vai trò nòng cốt; các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa được quan tâm đúng mức…  

Nhằm khắc phục thực trạng này, đồng thời để thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, BCĐ thực hiện phong trào tỉnh đã tham mưu cho BTV Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư. Theo đó, các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn cần tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, hiệu lực quản lý và tổ chức thực hiện của chính quyền, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác này, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, hành động đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Sử dụng đồng bộ các biện pháp, giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phong trào. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ ANTT...

Đặc biệt, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội coi trọng công tác xây dựng mô hình và nhân điển hình tiên tiến; tăng cường phối hợp trong xây dựng phong trào, gắn kết chặt chẽ với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội và các phong trào cách mạng khác; thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện và định kỳ có sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục tồn tại yếu kém trong quá trình thực hiện phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm, TNXH, giữ gìn ANTT; chăm lo xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt của phong trào. Đi đôi với công tác tuyên truyền, các cơ quan tư pháp điều tra, làm rõ, tổ chức xét xử công khai, lưu động các vụ án điểm để tăng cường răn đe, giáo dục. Cùng với đó, khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm.

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Đồng chí Phạm Văn Điệt, Bí thư Huyện uỷ Đầm Hà: “Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên”

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của công tác bảo đảm ANTT trong sự nghiệp phát triển, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo BCĐ thực hiện phong trào của địa phương triển khai nhiều biện pháp hiệu quả. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị coi đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, từ đó quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt, các mô hình bảo vệ ANTT hiệu quả. Huyện tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09, Chương trình hành động của tỉnh phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, tự giác, chủ động tuyên truyền vận động gia đình, người thân và nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào, góp phần xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, nhất là ở các địa bàn vùng dân tộc, tôn giáo, địa bàn trọng điểm.

Thiếu tướng Trần Thành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: “Chú trọng bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng đặc thù”

Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn... Để thực hiện tốt Chỉ thị số 09 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Tỉnh uỷ, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác này; tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách để  tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào. Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho tỉnh chỉ đạo công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN, chú trọng đối tượng đặc thù; tập trung tuyên truyền cho các chủ hộ kinh doanh, chủ tàu thuyền, chủ hộ gia đình biên giới, biển, đảo... nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác giữ gìn đảm bảo ANTT.

Đồng chí Nguyễn Thị Huân, Bí thư Huyện uỷ Đông Triều: “Xây dựng, nhân rộng các mô hình ANTT hiệu quả”

Huyện xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, nên cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện; trong đó công an là nòng cốt, tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc để người dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm. BCĐ phong trào từ huyện đến cơ sở thường xuyên được quan tâm củng cố, huy động các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực vào cuộc thực hiện phong trào với nhiều hành động thiết thực. Quá trình thực hiện, cấp uỷ, chính quyền địa phương luôn coi trọng chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể thường xuyên sơ, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện phong trào; cũng như xây dựng, nhân rộng các mô hình ANTT, như: “Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật”, “Xây dựng khu dân cư sáng, đẹp, an toàn”, “Cảm hoá, giúp đỡ, giáo dục người lầm lỗi”, “Thôn tự quản” v.v..

Đồng chí Bùi Viết Thìn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh: “Đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp”

Cần tiếp tục triển khai hiệu quả quy chế phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới của BCĐ thực hiện phong trào; phối hợp giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, nhằm đảm bảo giữ vững ổn định trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy chế phối hợp giữa UBND với MTTQ và các đoàn thể tỉnh; phát huy vai trò chủ động tích cực, đồng bộ hơn của MTTQ, các tổ chức thành viên, các ban, ngành trong công tác phối hợp thực hiện phong trào, các cuộc vận động, gắn với thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma tuý, buôn bán người và giữ gìn TTXH. Phát huy vai trò của các hội đồng tự quản ANTT ở từng địa bàn, khu dân cư; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về ANTT ở khu dân cư. Đánh giá kịp thời những cái được, chưa được trong công tác phối hợp, để phát huy, khắc phục, đẩy mạnh hơn nữa phong trào.

Đồng chí Vũ Thị oanh, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi (Hoành Bồ): “Quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt”

Cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp uỷ; sự chỉ đạo, điều hành, phối hợp của chính quyền đối với phong trào; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ANTT. Trong công tác chỉ đạo, lồng ghép, gắn kết nội dung phong trào với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, mô hình cộng quản về ANTT khu dân cư - doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng công an xã về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, hàng năm tạo điều kiện để lực lượng này được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ; tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ để lực lượng này thực sự là nòng cốt trong phong trào.

 

Tâm Như (Thực hiện)

,
.
.
.
.
.