.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã được thực thi một cách nghiêm túc và hiệu quả

Cập nhật lúc 05:19, Thứ Bảy, 24/12/2011 (GMT+7)

(Đồng chí Cao Tường Huy, Chánh văn phòng UBND tỉnh, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh)

- Được biết, vừa qua UBND tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) tại một số sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã. Đồng chí có thể chia sẻ về mục đích của đợt kiểm tra này?

+ Đúng vậy. Đây là đợt kiểm tra thứ 2 về công tác KSTTHC của UBND tỉnh trong năm 2011 này tại 10/25 đơn vị sở, ngành và 14/14 địa phương. Công tác kiểm tra tập trung vào các nội dung: Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Đất đai, đầu tư, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội...; việc niêm yết, công khai minh bạch các thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác KSTTHC. Thông qua các hoạt động kiểm tra kịp thời nắm bắt tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề còn tồn tại; đồng thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ KSTTHC đạt hiệu quả. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã tự triển khai tổ chức nhiều cuộc kiểm tra về công tác KSTTHC trong nội bộ cơ quan, đơn vị. 

- Vậy, đồng chí đánh giá thế nào về kết quả triển khai KSTTHC tại các địa phương, đơn vị Đoàn đến kiểm tra?

+ Có thể thấy rằng công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung và công tác KSTTHC nói riêng trên địa bàn tỉnh năm 2011 đã thu được nhiều kết quả tích cực. Từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã đều đã tổ chức kiện toàn Phòng KSTTHC và hệ thống cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ KSTTHC tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng hệ thống các văn bản, quy trình, quy chế làm công cụ để thực hiện tốt công tác KSTTHC; tổ chức rà soát, công bố công khai kịp thời các TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế huỷ bỏ theo đúng quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP; kịp thời, chủ động ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để thực thi các phương án đơn giản hoá TTHC đang thực hiện tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên cơ sở kết quả rà soát TTHC của tỉnh trong khuôn khổ Đề án 30. Qua đợt kiểm tra này, đáng ghi nhận nhất là việc thực hiện niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính tại các địa phương, đơn vị với nhiều hình thức công khai như: Niêm yết trên bảng và đóng thành quyển đặt tại bộ phận “một cửa” và tại nơi tiếp công dân; tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc trực tiếp giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; công khai trên cổng thông tin điện tử thành phần của đơn vị. Đối với UBND cấp xã: Ngoài việc niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị và các nhà văn hoá khu dân cư còn thực hiện việc tuyên truyền phổ biến các quy định về TTHC thông qua các buổi họp thôn, khu phố, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số đơn vị, địa phương còn chưa quan tâm và thực hiện tiến độ về thời gian còn chậm so với chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực thi các phương án đơn giản hoá TTHC giai đoạn III Đề án 30; việc tổ chức đánh giá tác động và lấy ý kiến Văn phòng UBND tỉnh về các quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của một số đơn vị sở, ngành chưa sát với yêu cầu và tình hình thực tế của địa phương; một số nội dung thực hiện chưa đúng quy định về thời gian như: Việc rà soát, cập nhật các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, chế độ thông tin báo cáo...

- Những tồn tại đồng chí vừa chỉ ra, nguyên nhân từ đâu, thưa đồng chí?

+ Nguyên nhân thì có nhiều nhưng chủ yếu là do các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của một số bộ, ngành đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ chưa được cập nhật kịp thời nên đã gây khó khăn cho các sở, ban, ngành trong quá trình tham mưu thực hiện quá trình cập nhật trình công bố các TTHC thống nhất với T.Ư. Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ KSTTHC tại một số sở, ban, ngành và địa phương thường xuyên biến động do luân chuyển công tác làm ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thống kê, rà soát các TTHC. Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động KSTTHC còn hạn chế, chưa thực hiện được thường xuyên do địa bàn tỉnh rộng.

- Đồng chí có thể chia sẻ về những việc tỉnh cũng như các địa, phương, đơn vị đã và sẽ làm để khắc phục những tồn tại đó?

+ Công tác CCHC nói chung và KSTTHC nói riêng đã nhận được rất nhiều văn bản chỉ đạo của T.Ư. Căn cứ vào đó, UBND tỉnh đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực thi đối với các cấp địa phương, sở, ngành trong tỉnh. Điển hình như việc UBND tỉnh đã khẩn trương ban hành Kế hoạch hoạt động KSTTHC tỉnh Quảng Ninh năm 2011; tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác KSTTHC, thông qua Hội nghị này đã tập huấn về nghiệp vụ KSTTHC cho hơn 80 cán bộ, công chức, tại 25 sở, ban, ngành và 14 địa phương. Tiếp đó, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo số 2217/UBND-KSTT ngày 17-6-2011, giao Sở Tư pháp nghiên cứu, đề xuất phương án sửa đổi quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; giao Sở Tài chính trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động KSTTHC; giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ và quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan và trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các quyết định và quy chế trên. Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn ban hành Quyết định số 2851/2011/QĐ-UBND ngày 9-9-2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế soạn thảo, thẩm định, trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; trong đó, quy định các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC đều phải tổ chức đánh giá tác động và gửi lấy ý kiến Văn phòng UBND tỉnh trước khi gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của T.Ư và của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chủ động rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng tại đơn vị mình đã được UBND tỉnh công bố.

Qua thực tế kết quả kiểm tra, UBND tỉnh cũng có văn bản đề nghị các bộ, ngành tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho địa phương trong quá trình cập nhật và công bố các TTHC được thống nhất với các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành T.Ư.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Cẩm Nang (Thực hiện)

,
.
.
.
.
.