.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ quan xã góp phần xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 05:20, Thứ Năm, 25/08/2011 (GMT+7)
Thực hiện Quyết định số 974/QĐ-TLĐ, ngày 29-6-2004 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn (gọi chung là công đoàn cơ quan xã), tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất việc thành lập 186/186 công đoàn cơ sở xã trong tỉnh.

Đến nay, sau 5 năm thành lập, các công đoàn cơ quan xã, phường đã từng bước đi vào hoạt động ổn định và có nền nếp tốt, kết quả hoạt động đã khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn. Năm 2010 có 100% cơ sở đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ II, đội ngũ ban chấp hành được củng cố cả về số lượng và chất lượng, do hoạt động có hiệu quả, nên sự ra đời của công đoàn cơ quan xã được đánh giá và thừa nhận là một tổ chức chính trị xã hội quan trọng ở cấp cơ sở.

Thực tế đã khẳng định, sau khi được thành lập, hầu hết công đoàn cơ quan xã còn có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, kinh phí hoạt động. Khó khăn nhất hiện nay là đa số cán bộ công đoàn xã kiêm nhiệm quá nhiều công việc, vì vậy mà quỹ thời gian dành cho hoạt động công đoàn không nhiều, kinh nghiệm về hoạt động công đoàn còn hạn chế, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn hàng năm do LĐLĐ tỉnh, huyện tổ chức tuy được quan tâm, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Một thực tế khách quan nữa là, tổ chức công đoàn cơ quan xã là một mô hình mới, nên ngay trong văn bản quy định của Tổng LĐLĐ và của Nhà nước vẫn còn những điểm chưa phù hợp. Thế mạnh cơ bản trong hoạt động của công đoàn cơ quan xã là hầu hết đoàn viên công đoàn đều là những người có trình độ chuyên môn, có ý thức trong công việc, tỷ lệ là đảng viên, cán bộ chuyên trách cấp xã khá cao (có xã tỷ lệ này chiếm 100%). Theo báo cáo thì đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 3.241 đoàn viên công đoàn là cán bộ công chức chuyên trách cấp xã (trong đó có 1.861 người giữ các chức danh chủ chốt trong đảng, chính quyền, đoàn thể; 1.560 người giữ các các chức danh chuyên môn; số công chức cấp xã đạt chuẩn là 706 người, số đoàn viên công đoàn có trình độ chuyên môn đại học đạt 24%, trình độ quản lý Nhà nước từ trung cấp trở lên là 23%, trung cấp lý luận chính trị chiếm 47%, cao cấp lý luận là 6,6%. Những năm qua, tổ chức công đoàn xã đã thường xuyên chăm lo công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tỷ lệ công đoàn đạt TSVM năm 2009 là 73%, năm 2010 là 82,6%. Công đoàn cơ quan xã đã tích cực bồi dưỡng, rèn luyện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; năm 2010 được tổ chức Đảng kết nạp 192 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng.

Với những thuận lợi trên, từ khi được thành lập đến nay, hoạt động của các tổ chức công đoàn cơ quan xã đã đạt được những kết quả tốt, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần đáng kể vào việc triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới của tỉnh. Các công đoàn xã đã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, của Đảng, Nhà nước, nên đã góp phần nâng cao nhận thức về mọi mặt cho cán bộ, công chức trong cơ quan; làm tốt công tác kiểm tra, kết hợp cùng Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng để kiểm tra những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Một số nơi đã phát hiện các hiện tượng tiêu cực vi phạm các quy định của Nhà nước trong quản lý đất đai, lợi dụng chức quyền gây phiền hà đối với nhân dân, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tổ chức công đoàn đã tham gia tích cực trong việc xây dựng các quy chế hoạt động của cơ quan xã, phường; quy chế phối hợp giữa chính quyền với các đoàn thể. Vì vậy mà bộ máy hoạt động của các tổ chức đã đi vào nền nếp, thực hiện tốt chế độ công khai dân chủ và nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo ra sự đoàn kết nhất trí trong cơ quan. Công đoàn cơ quan xã đã vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên tập trung vào các nội dung tham gia quản lý cơ quan, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến, đổi mới nội dung, phương pháp làm việc... mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng cho nông dân kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát huy thế mạnh của từng vùng, miền, góp phần xoá đói, giảm nghèo.

Trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương công đoàn cơ quan xã đóng vai trò quan trọng, chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Đây là đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm, có khả năng đóng góp hiệu quả vào sự thành công của quá trình xây dựng nông thôn mới. Thực tế cũng cho thấy trong quá trình triển khai chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn thì công đoàn cơ quan xã có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đặt ra tại cơ sở. Đặc biệt, khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, yêu cầu của việc cải cách thủ tục hành chính, tham gia xây dựng quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thì yêu cầu của việc xây dựng người công chức cơ quan có tác phong công nghiệp, tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm cao trước công việc, có khả năng giao tiếp, thái độ cư xử đúng mực, có văn hoá, có phong cách làm việc khoa học, gần dân, sát dân lại càng trở thành đòi hỏi bức thiết.

Thực hiện chức năng của mình, công đoàn cơ quan xã cần đặc biệt coi trọng việc phối hợp với người đứng đầu cơ quan tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, coi trọng công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ở địa phương.
Duy Hồng (Ban Dân vận Tỉnh uỷ)
,
.
.
.
.
.