Công ty CP Than Hà Lầm: Quyết tâm đột phá trong nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, song Đảng bộ Công ty CP Than Hà Lầm luôn phát huy vai trò lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.