Việt Nam khẳng định vị thế và vai trò trong ASEAN

Năm 2020, Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN, mở ra cơ hội để nước ta khẳng định vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.