.

Cán bộ, đảng viên và trách nhiệm nêu gương

Cập nhật lúc 10:06, Thứ Sáu, 06/07/2012 (GMT+7)

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên thường xuyên được nhắc nhiều; tuy nhiên, mới chỉ là việc yêu cầu phát huy tinh thần cá nhân. Nay, vấn đề này đã trở thành quy định của Đảng, với quyết tâm triển khai hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) và đẩy mạnh hơn nữa “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo Quy định số 101/QĐ-TW (ngày 7-6-2012) của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã chỉ rõ 7 nội dung nêu gương. Một là, về tư tưởng chính trị. Hai là, về đạo đức lối sống, tác phong. Ba là, về tự phê bình, phê bình. Bốn về quan hệ với nhân dân. Năm là, trách nhiệm trong công tác. Sáu là, ý thức tổ chức kỷ luật. Bảy về đoàn kết nội bộ. Đối với mỗi nội dung đều xác định rất cụ thể từng việc phải thực hiện.

Cụ thể như về quan hệ với nhân dân đặt ra yêu cầu nêu cao ý thức phục vụ; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân.

Về tự phê bình, phê bình: Người đứng đầu phải là tấm gương để cấp dưới làm theo. Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa. Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

Trong Quy định này yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng có trách nhiệm chỉ đạo, cụ thể hoá nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo với cấp uỷ cấp trên. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình và báo cáo với chi bộ, cấp uỷ nơi công tác để được góp ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện thực hiện.

Không chỉ cụ thể hoá, chỉ rõ nội dung nêu gương, Quy định này đưa ra đây là một trong những căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm.

Ngọc Lê

,
.
.
.
.
.
.